ค้นหา

 การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุ 1000 กิโลโวลต์
รหัส : 05000382
โครงการ : การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุ 1000 กิโลโวลต์
Project : Design and Construction of 100 Kv Capacitor Impulse Voltage Divider.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สำรวย สังข์สะอาด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th