ค้นหา

 ผลของการใช้วัสดุห่อต่างชนิดในการรักษาคุณภาพดอกกล้วยไม้ : การวิจัยการบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
รหัส : 05000375
โครงการ : ผลของการใช้วัสดุห่อต่างชนิดในการรักษาคุณภาพดอกกล้วยไม้ : การวิจัยการบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
Project : Effect of Packaging Material on Quality of Orchid : Development of Ecolagical Sound Packaging for Agricultural Products.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : องค์การค้าของคุรุสภา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พัชทรา มณีสินธุ์

สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th