ค้นหา

 การศึกษาวิธีการเลี้ยงดูเด็กทารกของมารดาในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร
รหัส : 02000365
โครงการ : การศึกษาวิธีการเลี้ยงดูเด็กทารกของมารดาในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร
Project : The Study of Mothers'Knowledge and Practice in Caring for the Infants in Slum, Bangkok Metropolis.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กนกพร หมู่พยัคฆ์

จิราพร ธีรพัฒนะ

สุรีพร กมลวัฒนานุกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th