ค้นหา

 การออกแบบวงจรเปลี่ยนศักย์ไฟฟ้าเป็นกระแสแบบสร้าง ด้วยมอสเทคโนโลยี
รหัส : 05000330
โครงการ : การออกแบบวงจรเปลี่ยนศักย์ไฟฟ้าเป็นกระแสแบบสร้าง ด้วยมอสเทคโนโลยี
Project : Design of CMOS-Based Voltage-to Current Transducer
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เกียรติศักดิ์ คมวัชระ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th