ค้นหา

 การศึกษาการจมของเม็ดหินผิวทางแบบเชอร์เฟสทรีตเวเนท์ และชิพซีล เพื่อปรับปรุงการออกแบบอัตราการลาดยาง
รหัส : 05000281
โครงการ : การศึกษาการจมของเม็ดหินผิวทางแบบเชอร์เฟสทรีตเวเนท์ และชิพซีล เพื่อปรับปรุงการออกแบบอัตราการลาดยาง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมทางหลวง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อตรวจสอบสภาพผิวทางเดิม หรือพื้นที่ทางเป็นจริง
  2. เพื่อกำหนดอัตราของยางที่ใช้ราดให้เหมาะสมกับสภาพ ความจริง
  3. เพื่อขจัดปัญหาที่จะเกิดความเสียหายซ้ำซ้อนขึ้น ภายหลัง
  4. เพื่อให้งานที่ทำมีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่ดีต่อไป
  5. เพื่อเป็นการประหยัดเงินในการซ่อมบำรุง
  6. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ทางและ และประเทศชาติ
นักวิจัย :

พิภัณฑ์ คูหิรัญ

สิทธิศักดิ์ อัศวพรหมธาดา

เอนก เปียลัดดา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th