ค้นหา

 อัตราการติดเชื้อด้วย Hantaan Virus ของหนูที่อยู่ในสลัมในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 02000355
โครงการ : อัตราการติดเชื้อด้วย Hantaan Virus ของหนูที่อยู่ในสลัมในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : Hantaan Virus Among Urban Rats in Slum Area in Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุรางค์ ตันติวนิช

เครือวัลย์ พลจันทร

ไพศาล อิ้มพัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th