ค้นหา

 การออกแบบและสร้างโทรศัพท์โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
รหัส : 05000271
โครงการ : การออกแบบและสร้างโทรศัพท์โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
Project : Design and Construction of the Integrated Services Digital Networks (ISDN) Telephone.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 300,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทำหน้าที่แปลงสัญญาณข่าวสารให้มีคุณสมบัติ ที่เหมาะสม
  2. เพื่อให้บริการรับส่งข่าวสารทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ภาพหรือเสียงพูด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการวางระบบโครงข่ายจากเดิมที่จะต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการวางระบบโครงข่ายหลาย ๆ โครงข่าย จะเหลือเพียงค่าใช้จ่ายในการวางระบบโครงข่ายเพียงโครงข่ายเดียว
นักวิจัย :

ประสิทธิ์ ฑีฆพุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th