ค้นหา

 การออกแบบเลนส์เฟรส์เนลโดยวิธีเมทริกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
รหัส : 05000234
โครงการ : การออกแบบเลนส์เฟรส์เนลโดยวิธีเมทริกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
Project : The Matrix Method for Designing Fresnel Lens by Computer.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สยาม ชูถิ่น

พัฒนา ภู่วนิชย์

เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th