ค้นหา

 คุณภาพของพริกไทยและการออกแบบรูปทรงภาชนะบรรจุเพื่อการขายสำหรับพริกไทย
รหัส : 05000228
โครงการ : คุณภาพของพริกไทยและการออกแบบรูปทรงภาชนะบรรจุเพื่อการขายสำหรับพริกไทย
Project : Structural Design of Consumer Package for Ground Pepper.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อัญชลี กมลรัตนกุล

กาญจนา ทุมมานนท์

ชัชวาล วิจารณ์

สักขี แสนสุภา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th