ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเครื่องลอยแร่แบบคอลัมน์
รหัส : 05000213
โครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องลอยแร่แบบคอลัมน์
Project : Design and Construction of Flotation Column (Pilot soale).
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 65,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เล็ก สีคง

สมภพ บุญล้อม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th