ค้นหา

 การออกแบบทดสอบและสร้างเครื่องมือสำรวจน้ำบาดาล
รหัส : 05000188
โครงการ : การออกแบบทดสอบและสร้างเครื่องมือสำรวจน้ำบาดาล
Project : Design Construction and Test of Groundwater Exploration Equipment.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุรพล อารีย์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th