ค้นหา

 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
รหัส : 05000170
โครงการ : การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2534
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

พจนีย์ ขุมมงคล

มรกต ตันติเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th