ค้นหา

 การออกแบบและพฤติภาพของถนนคอนกรีตบางสาย ในกรุงเทพฯ
รหัส : 05000074
โครงการ : การออกแบบและพฤติภาพของถนนคอนกรีตบางสาย ในกรุงเทพฯ
Project : Design and Performance of some Selected Concrete Roads in the Bangkok Area.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมทางหลวง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th