ค้นหา

 การออกแบบและพฤติกรรมของทางหลวงในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายสระบุรี หนองคาย
รหัส : 05000058
โครงการ : การออกแบบและพฤติกรรมของทางหลวงในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายสระบุรี หนองคาย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2525
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมทางหลวง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์

สว่าง รังษีสุริยะชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th