ค้นหา

 การออกแบบ ก่อสร้าง และพฤติภาพของดินทรายตะกอน ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใช้เป็นพื้นทางถนน
รหัส : 05000057
โครงการ : การออกแบบ ก่อสร้าง และพฤติภาพของดินทรายตะกอน ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใช้เป็นพื้นทางถนน
Project : Design, Construction and Performance of Silty Sand Stabilized Road Base.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมทางหลวง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th