ค้นหา

 การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านเสียงจากการจราจร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
รหัส : 01000193
โครงการ : การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านเสียงจากการจราจร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Project : Environmental Impact Assessment of Traffic Noise in Amphur Muang, Changwat Chon Buri.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษา และประเมินระดับความรุนแรงของปัญหามลพิษ ทางเสียงจากการจราจร
  2. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมเส้นทางจราจร ในพื้นที่ที่ไวต่อผลกระทบเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางเสียงจากการจราจร
นักวิจัย :

นิรันดร์ วิทิตอนันต์

ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th