ค้นหา

 การแสวงหาพลังงานทดแทนสำหรับการขนส่งในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 05000024
โครงการ : การแสวงหาพลังงานทดแทนสำหรับการขนส่งในกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พูลพร แสงบางปลา

ครรชิต ผิวนวล

ชินเทพ เพ็ญชาติ

วิทยา รุ่งแสง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th