ค้นหา

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รหัส : 04192481
โครงการ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Project : Factor Influencing the Acceptance for Rabies Vaccination by Dog Owners in Ladkrabang Bangkok Metropolitan.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาเชิงสำรวจ ทำการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากประชาชนที่เป็นเจ้าของสุนัขในเขตลาดกระบัง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อทราบถึงแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย :

พงศ์ศักดิ์ ศรีธเนศชัย

ธำรงค์ เมฆโหรา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th