ค้นหา

 เศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
รหัส : 04192467
โครงการ : เศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
Project : The Impact of Socio-Economic, Working Culture in Para-rubber Plantation on Environment, Health Status and Quality of Life of Para-rubber Smallholders. Amphoe Sadao, Changwat Songkhla.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ตำบลสำนักเกาะแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 หมู่บ้าน มีทั้งพื้นที่ราบสูงเชิงเขาและพื้นที่ราบ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานในสวนยางพาราและผลกระทบจากการปฏิบัติงานต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะของชาวสวนยาง
  2. ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพารา และผลกระทบของการปฏิบัติงานต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะของชาวสวนยาง ในเขตพื้นที่ราบสูงและเขตพื้นที่ราบ
  3. ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นวิธีการปฏิบัติงานในสวนยางพารา ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ ระหว่างชาวสวนยางที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ราบสูงและเขตพื้นที่ราบ
  4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม ปัจจัยวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพารา ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของชาวสวนยาง ในเขตพื้นที่ราบสูงและเขตพื้นที่ราย
  5. ศึกษาแนวโน้มความเป็นไปได้ในการพัฒนาการทำสวนยางแบบยั่งยืน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี
นักวิจัย :

ศิริจิต ทุ่งหว้า

บัญชา สมบูรณ์สุข

พิษณุ ดำรัตนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th