ค้นหา

 งานวิจัยโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในวัยเรียนและชุมชน
รหัส : 02000335
โครงการ : งานวิจัยโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในวัยเรียนและชุมชน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สาขาวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุวรรณา ศรีสวัสดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th