ค้นหา

 การบ่งชี้ปัจจัยและการจัดการพื้นที่ปลูก เพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ของเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
รหัส : 04192466
โครงการ : การบ่งชี้ปัจจัยและการจัดการพื้นที่ปลูก เพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ของเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตราชบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตและปัจจัยการผลิตข้าวไร่ของเกษตรกร
  2. ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อจัดการพื้นที่ปลูกข้าวไร่ ร่วมกับเกษตรกร
  3. บ่งชี้ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตผลิตข้าวไร่และเสนอแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสม
นักวิจัย :

ทศพร ทองเที่ยง

ชยาภรณ์ สิทธิสันติ์

ศศิธร สุวรรณเทพ

เอกณัฏฐ์ กระจ่างธิมาพร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th