ค้นหา

 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้วัสดุอินทรีย์
รหัส : 04192459
โครงการ : การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้วัสดุอินทรีย์
Project : Increasing Yield of Aromatic Organic Rice Grown on Salt - Affected Soil in the Northeast by Using Organic Materials.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 93,700 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้วัสดุอินทรีย์
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เกษสุดา เดชภิมล

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

สงัด ปัญญาพฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th