ค้นหา

 การศึกษาระยะเวลาที่เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เป็นฟรีแคนเซอร์จนเป็นมะเร็งของคอมดลูก
รหัส : 02000333
โครงการ : การศึกษาระยะเวลาที่เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เป็นฟรีแคนเซอร์จนเป็นมะเร็งของคอมดลูก
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สรรพ์ศรี เปียวุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th