ค้นหา

 การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัส สำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
รหัส : 04192443
โครงการ : การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัส สำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
Project : Utilization of Phosphate Rock as Phosphate Source for Green Manure in Aromatic Rice Grown.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 173,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาผลของการใช้โสนอัฟริกันเป็นปุ๋ยพืชสดต่อผลผลิตข้าวหอมมะลิ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

เกษสุดา เดชภิมล

พัชรี แสนจันทร์

สงัด ปัญญาพฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th