ค้นหา

 กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต่อการเกษตรระบบชีววิถี
รหัส : 04192419
โครงการ : กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต่อการเกษตรระบบชีววิถี
Project : Learning Process of Agricultilist for Bio-agricultural Way of Life.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอบเขตการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ เกษตรผู้เลือกจัดการระบบเกษตรระบบชีววิถีจนปรากฏเป็นรูปธรรมสำเร็จ โดยกำหนดศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาการเกษตรระบบชีววิถีของเกษตรกร
  2. เพื่อศึกษาผลกระบวนการเรียนรู้เกษตรระบบชีววิถีของเกษตรกร
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เกษตรระบบชีววิถีของเกษตรกร
นักวิจัย :

บรรชร กล้าหาญ

ไกรสีห์ ชัยพรหม

พลฤทธิ์ จินดาหลวง

รุ่งทิพย์ กล้าหาญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th