ค้นหา

 การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เขาแพะ (Cleisostoma arietinum (Rchb.f Garay) ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี Encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
รหัส : 04192412
โครงการ : การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เขาแพะ (Cleisostoma arietinum (Rchb.f Garay) ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี Encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เขาแพะ (Cleisostoma arietinum (Rchb.f Garay) ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี Encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
วัตถุประสงค์ :
  1. หาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญของเมล็ดกล้วยไม้พันธุ์เขาแพะให้เจริญเป็นโปรโตคอร์ม
  2. ศึกษาขั้นตอนในการผลิตเมล็ดเทียม
  3. ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการดึงน้ำออก เพื่อทำให้เมล็ดเทียมมีอัตราการรอดชีวิตสูงสุด
  4. ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมและระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดเทียม
นักวิจัย :

สุมนทิพย์ บุนนาค

ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th