ค้นหา

 การส่งถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L.) ดัดแปรพันธุกรรม
รหัส : 04192411
โครงการ : การส่งถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L.) ดัดแปรพันธุกรรม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : 1. ทำการส่งถ่ายยีน chitinase สู่อ้อยพันธุ์มิตรผล 99-94 gene เป็นยีนรายงานผล และ hpt gene เป็นยีนเครื่องหมาย 2. ตรวจสอบผลการส่งถ่ายยีน chitinase โดยวิธี GUS assay
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการส่งถ่ายยีน chitinase สู่อ้อยพันธุ์มิตรผล 99-94
  2. เพื่อตรวจสอบผลการส่งถ่ายยีน chitinase โดยวิธี GUS assay
นักวิจัย :

สุมนทิพย์ บุนนาค

ประสิทธิ์ ใจศิล

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th