ค้นหา

 การศึกษาสถานภาพการผลิต และการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
รหัส : 04192338
โครงการ : การศึกษาสถานภาพการผลิต และการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
Project : Production Situation and Developing of 'Thong Dee'Pummelo Cultivars Production of Farmers in Amphoe Ban Thaen, Chaiyaphum Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาเชิงสำรวจโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นเกษตรกรจำนวน 29 ราย ที่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกส้มโอบ้านหนองผักหลอด และบ้านหลุบค่าย อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดี ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองผักหลอด หมู่ 9 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
  2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้ส้มโอของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองผักหลอด หมู่ 9 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ มีคุณภาพดี
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองผักหลอด หมู่ 9 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
นักวิจัย :

สังคม เตชะวงค์เสถียร

เกษสุดา เดชภิมล

ฝากจิตร ลาภจิต

พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน

สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th