ค้นหา

 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการ และค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
รหัส : 04192299
โครงการ : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการ และค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
Project : Thai Native Beef Cattle Nutrient Requirement Table Research and Development.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 89,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กฤตพล สมมาตย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th