ค้นหา

 การจัดการการใช้ที่ดินบนที่สูงของเกษตรกร ในระบบไร่หมุนเวียนอย่างยั่งยืน
รหัส : 04192288
โครงการ : การจัดการการใช้ที่ดินบนที่สูงของเกษตรกร ในระบบไร่หมุนเวียนอย่างยั่งยืน
Project : Farmers'Management of Sustainable Iand use on Highland in Rotational Shifting Cultivation System.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 300,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาวิธีการใช้ที่ดินบนที่สูงของเกษตรกรในระบบไร่หมุนเวียน โดยใช้หมู่บ้านกะเหรี่ยงที่มีการปลูกข้าวไร่เป็นพืชหลัก ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในกรณีศึกษา
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการจัดการการใช้ที่ดินของเกษตรกรบนที่สูงในระบบไร่หมุนเวียนอย่างองค์รวม เพื่อเป็นการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
  2. หาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพันธุ์พืชในการใช้ที่ดินแต่ละระบบ
  3. ศึกษาต้นทุน และผลตอบแทนของการปลูกพืชในระบบไร่หมุนเวียนที่มีข้าวไร่เป็นพืชหลัก
นักวิจัย :

นริศ ยิ้มแย้ม

ประเสริฐ คำออน

สิทธิชัย ลอดแก้ว

อริยา เผ่าเครื่อง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th