ค้นหา

 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้การพยาบาลต่อเนื่องของพยาบาลเยี่ยมบ้านสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
รหัส : 02000301
โครงการ : เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้การพยาบาลต่อเนื่องของพยาบาลเยี่ยมบ้านสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2529
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักอนามัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บุษบา อุ่นพงศ์ภูวนารถ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th