ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อการให้บริการของแผนกนรีเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์
รหัส : 02000295
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อการให้บริการของแผนกนรีเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Project : Outpatients'Satisfaction to the Provision of Care at Gynaecological Department, Srinagarind Hospital
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 27,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลศรีนครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการตรวจทางนรีเวช ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยใช้แบบสอบถาม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจโดยทั่วไปของผู้ป่วยนอกต่อการให้บริการ ณ หน่วยบริการต่างๆ ของแผนกนรีเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจดังกล่าว
นักวิจัย :

ทัศนีย์ สันติพงศ์ศุภกร

เมธา ทรงธรรมวัฒน์

ศรีสุดา ไทยเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th