ค้นหา

 การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย
รหัส : 04192169
โครงการ : การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย
Project : Application of Yam Starch in Film and Biodegradable Plastic for Maintenance Plastic Waste in Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 298,700 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : 1. ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของวัตถุดิบและสตาร์ช จากมันพื้นเมืองที่สกัดได้ 2. หาสภาวะที่เหมาะสมและกระบวนการในการผลิตแผ่นฟิล์ม จากสตาร์ชมันพื้นเมือง 3. ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแผ่นฟิล์มที่เตรียมได้ จากสตาร์ชมันพื้นเมือง 4. ศึกษาสภาวะการย่อยสลาย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเป็นการผลิตแผ่นฟิล์มจากสตาร์ชมันพื้นเมืองและเพิ่มมูลค่าให้กับมันพื้นเมือง
  2. ลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการย่อยสลายพลาสติก
  3. เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มที่ผลิตจากสตาร์ชมันพื้นเมืองในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
นักวิจัย :

โอรส รักชาติ

กณิตา ธนเจริญชณภาส

อนันต์ อุ่นอรุณ




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th