ค้นหา

 การจำลองระดับโอโซนตามสภาวการณ์โลกเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพันธุกรรม ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ที่แตกต่างกันในประเทศไทย
รหัส : 04192160
โครงการ : การจำลองระดับโอโซนตามสภาวการณ์โลกเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพันธุกรรม ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ที่แตกต่างกันในประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 300,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : พันธุ์ถั่วเหลืองที่ใช้วิจัย คือถั่วเหลือง (Glycine Max (L.) Merrill) พันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์ศรีสำโรง 1
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาผลกระทบทางด้านสรีระวิทยาของพืชที่ได้รับผลกระทบจากระดับความเข้มข้นของโอโซนหลายระดับ
  2. ศึกษาผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของระดับโอโซนที่มีต่อผลผลิตของเมล็ดถั่วเหลือง
  3. ศึกษาถึงการตอบสนองของคุณภาพทางด้านสารอาหารในเมล็ดถั่วเหลืองที่มีต่อก๊าซโอโซนในระดับต่างๆ
  4. เพื่อนำคุณลักษณะการตอบสนองของถั่วเหลืองต่อก๊าซโอโซนเพื่อตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ ของระดับโอโซนและผลกระทบต่อถั่วเหลืองในประเทศไทย
นักวิจัย :

กณิตา ธนเจริญชณภาส

โอรส รักชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th