ค้นหา

 ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
รหัส : 04192094
โครงการ : ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียด และภาวะเครียดออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลของสกัดจากผงเปลือกเมล็ดมะขามต่ออัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิลต่อลิมโฟไซต์ จำนวนเม็ดเลือดแดงทั้งหมด เปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่นความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน ค่า MCV, MCH, MCHC ระดับของบิลิรูบินในเลือดและมูลของไก่เนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
  2. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากผงเปลือกเมล็ดมะขาม ต่อระดับของกิจกรรมเอนไซม์กลูตาไทโอนเปอร์ออกซิเดสในเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงและ TBARS ของไก่เนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
  3. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากผงเปลือกเมล็ดมะขาม ต่อพยาธิสภาพของเม็ดเลือดแดงจากการตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อีเลคตรอนของไก่เนื้อ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
นักวิจัย :

วรพล เองวานิช

ไมตรี สุทธจิตต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th