ค้นหา

 การพัฒนาต้นแบบระดับกึ่งโรงงานการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงจากน้ำอ้อยโดย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
รหัส : 04192077
โครงการ : การพัฒนาต้นแบบระดับกึ่งโรงงานการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงจากน้ำอ้อยโดย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
Project : Development of Pilot Scale Production of Bioethanol at High Temperature from Sugar Cane Juice by Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 769,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อยที่อุณหภูมิสูงโดยใช้ Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 สายพันธุ์ที่แยกได้ใหม่ในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วิเชียร ยงมานิตชัย

เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล

สาวิตรี ลิ่มทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th