ค้นหา

 การศึกษาการปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างความหลากหลายในสวนยางพารา ของเกษตรกรในชุมชนพืชทรายทอง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
รหัส : 04192053
โครงการ : การศึกษาการปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างความหลากหลายในสวนยางพารา ของเกษตรกรในชุมชนพืชทรายทอง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย : กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในชุมชนพืชทรายทอง บ้านดอนฮี, บ้านหนองสมบูรณ์ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน 30 ครอบครัว
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการปลูกยางพาราในชุมชนพืชทรายทอง
  2. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หลังจากยางพาราเข้ามามีบทบาทในชุมชน
  3. เพื่อศึกษาระบบนิเวศสวนยางพาราและแนวทางการปลูกพืชอย่างผสมผสาน ในสวนยางพาราเพื่อเพิ่มความหลากหลาย
นักวิจัย :

มนัสชัย ชนะวงศ์

ไสว แสงฉวี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th