ค้นหา

 ศึกษาแนวทางวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
รหัส : 04192052
โครงการ : ศึกษาแนวทางวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : พื้นที่ใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอปะกง และอำเภอเมืองพังงา เป็นเกษตรกรและผู้สนใจทำเกษตรอินทรีย์การผลิตและบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพังงา
  2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพังงา
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่เกษตรกรผู้เกี่ยวข้องและสาธารณะชน
  4. เพื่อศึกษาเรียนรู้กลไกการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพังงา
นักวิจัย :

เกษม เพ็ชรสังข์

ณฐวรรณ บัวแก้ว

ลาภ นาคสง

วีระ สังข์ทอง

สมชาย พรุเพชรแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th