ค้นหา

 พัฒนาดีเอนเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
รหัส : 04192041
โครงการ : พัฒนาดีเอนเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
Project : DNA Marker Development for High Capsaicin of Chilli Peper.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์พริก 4 สายพันธุ์
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร

จรรยา บุญพึ่ง

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th