ค้นหา

 การสำรวจสัตว์ป่าในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนจุฬาภรณ์
รหัส : 04192035
โครงการ : การสำรวจสัตว์ป่าในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนจุฬาภรณ์
Project : Wildlife Surveying in Plant Genetics Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn; Juraphorn Dam.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : สำรวจสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฯ ที่เขื่อนจุฬาภรณ์
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา

กฤตพล สมมาตย์

เทวินทร์ วงษ์พระลับ

บัญญัติ เหล่าไพบูลย์

สุรเดช พลเสน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th