ค้นหา

 การอนุรักษ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherima Lindl.) ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี Encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
รหัส : 04192034
โครงการ : การอนุรักษ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherima Lindl.) ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี Encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
Project : Conservation of Doritis Pulcherima Lindl. in Khok Phu Ta Ka Using Encapsulation Dehydration and Artificial Seed Techniques.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักนำให้เกิดโพรโทคอร์ม และต้นใหม่ของกล้วยไม้ม้าวิ่ง
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาผลของสารควบคุมการเติบโตต่อการเจริญของกล้วยไม้ม้าวิ่ง
  2. ผลิตเมล็ดเทียมจากโพรโทคอร์มของกล้วยไม้ม้าวิ่ง
  3. ศึกษาปัจจัยต่างๆ ต่อความมีชีวิตรอดของเมล็ดเทียม
  4. ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียมของกล้วยไม้ม้าวิ่ง
  5. เป็นแนวทางในการเก็บรักษากล้วยไม้สายพันธุ์อื่นๆ ในพื้นที่โคกภูตากา ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้
นักวิจัย :

สุมนทิพย์ บุนนาค

ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th