ค้นหา

 ความพึงพอใจของสตรีตั้งครรภ์ต่อการให้บริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
รหัส : 02000273
โครงการ : ความพึงพอใจของสตรีตั้งครรภ์ต่อการให้บริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Project : Pregnant Women's Satisfacation in Antenatal Care Unit at Srinagarind Hospital
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 14,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาเชิงพรรณา (Descriptive study) ทำการเก็บตัวอย่างโดยวิธีการสำรวจและศึกษาข้อมูลแบบไปข้างหน้า
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จำรัส วงศ์คำ

เมธา ทรงธรรมวัฒน์

ศรีสุดา ไทยเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th