ค้นหา

 การศึกษากำลังการผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
รหัส : 04191990
โครงการ : การศึกษากำลังการผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
Project : Biological Production of Tradition Shrimp Pond in Bang Khun Tein District, Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอบเขตการวิจัย : บริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งในเขตบางขุนเทียน โดยทำการเลือกบ่อตัวอย่างขนาด 10 ไร่ กำหนดจุดเก็บตัวอย่างภายในบ่อจำนวน 9 จุด ระดับความลึกทางกายภาพ สุ่มตัวอย่างทุก ๆ เดือน ทุก ๆ 6 เดือน
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความหลากหลายของชนิดและปริมาณของผลผลิตสัตว์น้ำในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง แบบธรรมชาติเขตบางขุนเทียน
  2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารอาหาร ปัจจัยสิ่งแวดล้อม และปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
นักวิจัย :

บุษยา บุนนาค

ภาวิณี พัฒนจันทร์

วิลาวรรณ ศรีแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th