ค้นหา

 ความรู้ เจตคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนพฤติกรรมเสริมแรงต่อการใช้กระบวนการพยาบาล และการใช้กระบวนการพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
รหัส : 02000271
โครงการ : ความรู้ เจตคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนพฤติกรรมเสริมแรงต่อการใช้กระบวนการพยาบาล และการใช้กระบวนการพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 27,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลศรีนครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ เจตคติของพยาบาล พฤติกรรมเสริมแรงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ระบบสนับสนุนขององค์การ และการใช้กระบวนการพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลให้สัมฤทธิ์ผล
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับของความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล เจตคติตอการใช้กระบวนการพยาบาล พฤติกรรมเสริมแรงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการพยาบาล ระบบสนับสนุนขององค์การในการใช้กระบวนการพยาบาล และการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
  2. เพื่อศึกษาระดับของความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล เจตคติต่อการใช้กระบวนการพยาบาล พฤติกรรมเสริมแรงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการพยาบาล ระบบสนับสนุนขององค์การในการใช้กระบวนการพยาบาล และการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
นักวิจัย :

บุปผา ชองใช้

อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th