ค้นหา

 การศึกษาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (บางชนิด) จากภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ภายใต้ชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
รหัส : 04191945
โครงการ : การศึกษาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (บางชนิด) จากภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ภายใต้ชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : การเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษทางการเกษตรจากแหล่งเกษตรกรรมสู่แม่น้ำสายหลัก ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการทรัพยากรน้ำ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาปริมาณสารกำจัดศัตรูพืช (บางชนิด) ที่ตกค้างอยู่ในน้ำในลุ่มน้ำภาคกลาง
  2. เพื่อบริหารและจัดการสารกำจัดศัตรูพืช (บางชนิด) ที่ตกค้างอยู่ในน้ำในลุ่มน้ำภาคกลาง
นักวิจัย :

บัณฑิต อนุรักษ์

ณัฏฐา หังสพฤกษ์

โรจน์ คุณเอนก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th