ค้นหา

 การวิเคราะห์หน้าที่ยีนข้าวที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเกลือ โดยเทคนิค RNAi-Based Silencing
รหัส : 04191920
โครงการ : การวิเคราะห์หน้าที่ยีนข้าวที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเกลือ โดยเทคนิค RNAi-Based Silencing
Project : RNAi-Based Silencing of Salt Stress-Related Genes in Rice.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : นำลำดับเบสของซีดีเอ็นเอโคลนที่ได้มาทดสอบความสามารถในการทนเค็มของข้าวสายพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์ คือ พันธุ์แดงดอกกก, เหลืองตาโมสุพรรณบุรี 2 และข้าวขาวดอกมะลิ 105 เปรียบเทียบกับสายพันธุ์ทนเค็ม คือ Pok kali และพันธุ์อ่อนแอต่อความเค็มมาก IR29 ด้วยเทคนิค RAPD
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อดัดแปลงเวกเตอร์ให้ได้รูปแบบ RNAi ที่เหมาะสมต่อการศึกษาหน้าที่ของยีน
  2. เพื่อส่งถ่ายยีนรูปแบบ RNAi เข้าสู่ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้อะโกรแบคทีเรียมเป็นตัวกลางได้
  3. เพื่อใช้เทคโนโลยี RNAi ศึกษาหน้าที่ของยีนที่ตอบสนองต่อความเครียดเกลือในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
นักวิจัย :

หนูเดือน เมืองแสน

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th