ค้นหา

 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหาร ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
รหัส : 04191887
โครงการ : การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหาร ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
Project : Decomposition of Organic Amendment and Nutrient Mineralization Influenced on Organic Rice Production.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 213,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
  2. ศึกษาการสลายตัวของอินทรียวัตถุในนาข้าว
  3. ศึกษาปริมาณการปล่อยธาตุอาหารในนาข้าว
  4. ศึกษารายรับรายจ่ายและผลตอบแทนจากการผลิตข้าวอินทรีย์ข้างต้น
  5. ให้เทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ แต่ในขณะเดียวกันในผลตอบแทนการลงทุนดี
นักวิจัย :

พัชรี แสนจันทร์

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th