ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่าในบริเวณโคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
รหัส : 04191882
โครงการ : การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่าในบริเวณโคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
Project : Participation of Villagers in Forest Fire Protection in Kok Phutaka Area, Vieng Khoa District, Khon Kaen Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 141,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่าในบริเวณโคกภูตากา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่าบริเวณโคกภูตากา
  2. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโคกภูตากา
นักวิจัย :

นิวัฒน์ มาศวรรณา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th