ค้นหา

 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอ้อยและข้าวฟ่างหวานหมักเพื่อเป็นอาหารโค : เปรียบสมรรถนะโคขุนพันธุ์พื้นเมืองไทย กับพันธุ์บราห์มันลูกผสมและโคนมเพศผู้
รหัส : 04191857
โครงการ : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอ้อยและข้าวฟ่างหวานหมักเพื่อเป็นอาหารโค : เปรียบสมรรถนะโคขุนพันธุ์พื้นเมืองไทย กับพันธุ์บราห์มันลูกผสมและโคนมเพศผู้
Project : Utilization of Sweet Sorghum for Beef-Dairy Cattle Feed Technology Research and Development Project: Fattening Beef Cattle Study.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 130,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาหาแนวทางให้ได้ข้อมูลและวิธีการใช้ประโยชน์อ้อย ข้าวฟ่างหวาน และวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารโคเนื้อ โคนม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อน้ำใช้ประโยชน์จากข้าวฟ่างหวานหมัก ต้นอ้อยหมัก และหญ้ารูซี่หมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ สำหรับโคนม
  2. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารโคเนื้อ โคนม รวมทั้งพัฒนาวิธีการเก็บถนอมรักษาข้าวฟ่างหวานและอ้อย เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร
นักวิจัย :

นิโรจน์ ศรสูงเนิน

กฤตพล สมมาตย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th