ค้นหา

 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหาร เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัส : 04191835
โครงการ : การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหาร เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : ประชากร ได้แก่ ประชาชน องค์กรภาครัฐ/เอกชน วัด โรงเรียน ในพื้นที่หมู่บ้านประสบอุทกภัย ท้องที่ หมู่ที่ 6, 8 และ หมู่ที่ 10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พิทักษ์ อยู่มี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th